Status Oppdrettsanleggsaka

Som dei fleste sikkert har fÃ¥tt med seg, er det no kome blÃ¥sar opp pÃ¥ nordsida av SkÃ¥taholmen. Det er den nye plasseringa til oppdrettsanlegget som no ligg utfor Ervikane. Her kjem ei lita oppsummering av saka. I januar vart det arrangert bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen i Nesjaheimen. Eit av fokusomrÃ¥da som vart drøfta pÃ¥ møtet var akvakultur. Det vart reagert pÃ¥ at Quatro Laks AS fekk dispensasjon frÃ¥ arealdelen- like før den planen skulle rullerast. Bygdautvalet valte difor Ã¥ kome med innspel i høyringsrunden av arealdelen, men i tillegg sendte Bygdautvalet merknad til søknad om dispensasjon frÃ¥ noværande arealdel, datert 17. januar. I tillegg til bygdautvalet sin merknad, vart vedtaket pÃ¥klaga av fleire einskildpersonar. Utvalet for Plan og miljø handsama klaga og innkomne merknader 20. februar, men fann ikkje grunn til Ã¥ endra pÃ¥ det opprinnelege vedtaket om dispensasjon datert 28.11.2013. Klaga og merknader vart difor ikke teke til følge. I vedtak 14.mars, konkluderte Fylkesmannen i Hordaland at fordelene ved flytting er større enn ulempene og at Fylkesmannen «meiner difor at ein dispensasjon i denne saka kan aksepterast inntil tiltaket vert avklart i plan» (red anm. kommuneplanprosessen). Fylkesmannen sitt vedtak om dispensasjon er endeleg og kan ikkje pÃ¥klagast. Vedlagt følger nokre av dokumenta i saka.   Dokument: bygdautvalet sin merknad til dispendasjonen, datert 17.01.2014 Fylkesmannen sitt vedtak datert 14-03-2014    ...