Vinnes Bygdautval (VBU)

Bygda på solsida

Vinnes Bygdautval (VBU) skal arbeide for allmenne interesser og slik styrke Vinnesbygda som ein attraktiv tilhaldsstad for fastbuande og ferierande i alle aldre. VBU skal ha fokus på og prioritere tiltak som vil medverke til positiv bygdeutvikling.

Medlemmer i VBU er fastbuande eller personar med fast eigedom i tidlegare Vinnes skulekrins og barna deira. Medlemar må vere fylt 15 år.

 

Arbeidsoppgåver

Styret for VBU skal:

 • Være pådrivar for utvikling og gjennomføring av bygdeutviklande prosjekt
 • Stimulere til auka tilflytting (fastbuande og ferierande).
 • Stimulere til marknadsføring av bygda.
 • Vere bindeledd og talerøyr mellom bygda sine innbyggarar og offentlege myndigheiter
 • Søke kontakt med andre bygdeutval det vil vere naturleg å samarbeide med i saker som går utover bygdegrensene
 • Kalle inn til og gjennomføre årsmøte
 • Kalle inn til og gjennomføre bygdemøter i saker som krev meir enn styret si eigen handsaming
 • Kalla inn andre lag og organisasjonar i bygda til ein gjensidig orientering, samråding og eventuell planlegging minst ein gong i året

Les vedtektene til Vinnes bygdautval

 

Medlemmer i Bygdautvalet

Desse sit i bygdautvalet valt på årsmøte 5. juni 2017 og konstituert i styremøte 1. oktober 2017:

 • Eirin Bergheim (leiar), mob. 404 94 459
 • Simen Soltvedt (nestleiar), mob. 971 41 707
 • Bodil Hansen (kasserar)
 • Solveig Vindenes (skrivar)
 • Bjørn Vindenes (styremedlem)
 • Hans Olav Djupvik (styremedlem)

 

Sjå også:

Referat frå årsmøte 5. juni 2017